Muslim Rights Watch Nederland naar Verenigde Naties in Geneve voor klacht tegen de POCOB

“Iedere geloofsgemeenschap moet met kritiek kunnen omgaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de moslims in Nederland. Sterker nog, kritiek moet welkom zijn. Niet iedere kritiek kan echter serieus worden genomen en over sommige kritiek moet zelfs serieus worden geklaagd, vooral als deze kritiek niet feitelijk en juridisch is onderbouwd en eigenlijk alleen maar bestaat uit vooroordelen. Dan moet een moslim niet worden verweten dat hij de ‘discriminatiekaart’ trekt, maar dan mag hij of zij er wat van zeggen. Je hoeft immers niet alles te pikken… Zelfs niet als een parlementaire commissie deze kritiek uit!”

Wat is eigenlijk onderbouwde kritiek als het gaat om financiering van geloofsgemeenschappen uit het buitenland?

Het hoogste mensenrechtelijk college binnen Europa is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit hof heeft verschillende uitspraken gedaan over de financiering van geloofsgemeenschappen waarin het volgende beoordelingskader als vaste rechtspraak naar voren komt.

Het recht op zelffinanciering, dat deel uitmaakt van het recht op godsdienstvrijheid en het recht op vereniging, moet worden afgewogen tegen het recht van de overheid om op te treden tegen strafbare feiten of publieke wanorde. De overheid mag dus optreden tegen geld uit het buitenland als deze financiering leidt tot misdrijven of wanordelijkheden in eigen land. Het hof maakt daarbij de kanttekening dat de overheid wel alle geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen. Dit zijn de vereisten van neutraliteit en onpartijdigheid.

Het EHRM stelt dus voorwaarden aan kritiek, die niet in acht zijn genomen door het Nederlandse parlement. Zowel de vorm als de inhoud van de ondervragingscommissie toont aan dat de grondrechten van de moslims in Nederland niet zijn gerespecteerd en in strijd zijn met de jurisprudentie van het EHRM. Te denken valt bijvoorbeeld aan de selectieve oproep van getuigen en deskundigen, de suggestieve vraagstelling en het verdraaien van feiten met het oog op politiek gewin. Kort samengevat: het betreft de discriminatie van de moslimgemeenschap en misbruik van de Wet op de Parlementaire Enquête.

Islamitische organisaties die zich decennia hebben ingezet voor een betere maatschappij  zijn simpelweg gecriminaliseerd. Waar voorheen werd gezegd dat het niet om de gehele islamitische gemeenschap ging, maar om een klein groepje dat het voor de rest verpestte, gaat deze vlieger nu niet meer op. Zelfs Diyanet, de eigen gesprekspartner van de overheid – notabene onderdeel van het CMO – is niet gespaard gebleven. Op een paar ‘ja-knikkers’ na schijnt in iedere islamitische organisatie het gevaar te schuilen dat men bijdraagt aan een ‘parallelle samenleving’, indien men geen afstand wenst te doen van de islamitische identiteit.

Het doel van de klacht bij de Verenigde Naties

Enerzijds is de klacht, als een feitelijke weergave van het onrecht dat de Nederlandse moslims wordt aangedaan, niet alleen gericht aan de Verenigde Naties, maar ook een noodkreet gericht aan de islamitische gemeenschap. Het is tijd om wakker te worden en actief maatregelen te treffen tegen het huidige anti-islambeleid dat zich in rap tempo ontwikkelt! Anderzijds kan de klacht voor de betreffende politici gelden als een moment voor introspectie, opdat zij zien dat de ingeslagen weg van populisme ten koste van de moslims doodlopend is en juist afbreuk doet aan de democratische rechtstaat. Een oordeel van buitenaf kan namelijk nieuwe inzichten verschaffen die hopelijk tot het besef zullen leiden dat de ingeslagen politieke koers een ramkoers is die de samenleving langdurig kan ontwrichten. De geschiedenis leert ons immers dat, wanneer een minderheid continue wordt gedemoniseerd, het een kwestie van tijd is totdat het volledig uit de hand loopt. Wij willen dan ook benadrukken dat Muslim Rights Watch Nederland niet uit is op confrontatie, polarisatie of enige vorm van vijandigheid. Sterker nog: wij beschouwen de klacht als een mensenrechtelijk instrument om verdere polarisatie tegen te gaan en sociale cohesie te bevorderen.

Wordt vervolgd…

➥Steun jij ons werk ook? Doe dan een donatie zodat wij meer voor de islamitische gemeenschap kunnen betekenen
Doneer hier