PRIVACYVERKLARING MRWN

 

 1. Verantwoordelijkheid

Muslim Rights Watch Nederland (hierna: MRWN) geeft veel om jouw privacy. Sterker nog, wij zetten ons actief in om jouw recht op privacy te verdedigen.

 

MRWN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over jouw privacy. Hierbij nemen wij de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) in acht.

 

Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie over een bepaald persoon.

 

Met verwerken bedoelen wij onder andere de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortvloeiende dienstverlening. Ook is deze privacyverklaring van toepassing bij elke vorm van dienstverlening, samenwerking of interactie.

 

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en het vervullen van de doelstellingen waarvoor wij – met jouw toestemming – persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik (van onze diensten) hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

 1. De gegevensverwerking

MRWN is opgericht ter waarborging van rechtvaardigheid en gerechtigheid voor moslims in Nederland. MRWN is een islamitische non-profit organisatie die de islamitische gemeenschap verdedigt en haar bestaansrecht opeist. Onze missie is het waken voor gelijke rechten voor moslims in Nederland, hierbij anti-islambeleid bestrijdend. Ter realisatie van onze missie en doelstellingen bieden wij verschillende diensten aan, naast het aanbieden van een online platform (onze website) welk de bezoekers toegang tot informatie geeft.

Indien jij jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, een melding maakt of met ons in contact treedt, dan vragen wij jou om persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn nooit meer gegevens dan nodig is en in eerste instantie algemene informatie in de zin van artikel 4 (1) AVG, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Woonplaats

 

 1. Bijzondere persoonsgegevensverwerking

Afhankelijk van de diensten die jij afneemt en jouw (hulp)vraag, kunnen wij bijzondere persoonsgegevens opvragen en verwerken. Dit zijn gevoelige gegevens die volgens de AVG extra bescherming verdienen.  Deze bijzondere persoonsgegevens zijn enkel de gegevens die jijzelf aan ons hebt verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt:

 

 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • Ras of etnische afkomst;
 • Politieke opvattingen;
 • Seksuele gerichtheid;
 • Medische gegevens;
 • (Straf)rechtelijk verleden en informatie.

 

 1. Meldingen en klachten

MRWN onderzoekt meerdere klachten in de missie ter realisatie van gelijke rechten voor moslims en het bestrijden van (overheids)anti-moslimbeleid en handelingen. Hierbij willen wij opkomen voor de rechten van moslims. Voor beide doelen – onderzoeken en verdedigen – moeten (bijzondere) persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt.

 

Als jij gebruik maakt van onze diensten, door allereerst een meld- of contactformulier in te vullen of ons vanuit jezelf (of anderwijs) te benaderen dan nemen wij jouw contactverzoek, melding of klacht in behandeling. In een aantal gevallen kan dit betekenen dat wij jouw melding en persoonsgegevens doorzetten naar een advocatenkantoor dat jouw melding of klacht verder in behandeling neemt. Dit is altijd in lijn met onze doelstellingen – welke met jou zijn gecommuniceerd. Wij informeren jou alvorens jouw “zaak/dossier” doorgestuurd wordt naar een advocatenkantoor.

 

Op dit moment werken wij met de volgende advocaten:

–           Mr. P.D. Popescu van Popescu advocaten te Amsterdam;

–           Mr. S. Sabir van Sabir’s Legal Services te Den Haag.

 

Het kan zijn dat MRWN tussentijds ervoor kiest met een andere advocaat te werken. In dat geval zal deze Privacyverklaring hierop aangepast worden.

 

Indien jij anoniem een melding hebt gemaakt, dan heb jij geen persoonsgegevens ingevuld en worden die daarom niet verwerkt.

 

 1. Delen met derden

MRWN deelt – behalve in zaken die zodanig zijn ingericht dat dit essentieel is zoals uiteengezet in hoofdstuk 4 van deze verklaring – jouw gegevens niet met derden. Het delen van jouw gegevens zal deze uitsluitend gebeuren indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de genoemde advocaatkantoren onder hoofdstuk 4), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens en voor waarborging van jouw privacy rechten. Muslim Rights Watch Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MRWN. Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mrwn.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze termijn kan nog eens verlengd worden met vier weken. Wij zullen jou tijdig informeren indien wij de termijn moeten verlengen.

 

 1. Kinderen

Onze website en/of diensten heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij het idee hebt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mrwn.nl.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

MRWN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 1. Bewaartermijnen

MRWN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij handelen conform de AVG en de Archiefwet 1995.

 

 1. Beveiliging

MRWN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mrwn.nl.

 

 1. Links naar andere websites

Het komt voor dat wij een link plaatsen op onze website of andere platformen om jou te voorzien van meer informatie. Daarbij maken wij geen gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Let wel op, indien jij via onze website terecht komt op andere websites, dan gelden daar de regels van die partijen. Informeer altijd over hun privacy beleid. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met jouw gegevens.

 

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind jij altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 1. Klachten

Heb jij klachten vanwege een handeling of nalaten van MRWN binnen de kaders van privacy en de waarborging ervan? Dien dan jouw klacht in bij ons door een e-mail te sturen naar info@mrwn.nl. Wij reageren inhoudelijk binnen twee weken.

 

Mochten wij er onderling niet uitkomen of wil jij zonder ons eerst in de gelegenheid te stellen om onderling tot een oplossing te komen een derde inschakelen?  Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 1. Vragen, verzoeken en contact

Neem contact met ons op als:

 • jij vragen hebt over onze privacyverklaring of de verwerking van jouw gegevens;
 • jij gebruik wil maken van één van jouw rechten, zoals het inzien, corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 • jij het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek. Neem in dat geval direct contact met ons op door te bellen of te mailen naar info@mrwn.nl;
 • jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Voor overige vragen of contact:

Website: www.mrwn.nl

E-mail: info@mrwn.nl

Telefoon: +31 6 23050735